Ur programmet: Leveransprocess som styrmedel

Vad finns det för verktyg att ta till mot en bångstyrig leveranskultur? För verksamheter som vill leverera arkivhandlingar kan det vara lockande att ta genvägar – medvetet eller av okunskap. Trots anvisningar, handböcker och utbildningsinsatser så vill man gärna skicka in handlingar med oklar sortering, plastfickor i pärmar eller halvtomma arkivboxar nedkladdade med tusch.

Som en del i arbetet med kvalitetssäkrade arkivleveranser arbetar sedan ett par år regionarkivet i Uppsala efter en leveransrutin som inbegriper relativt enkla åtgärder och utmynnar i ett formellt godkännande innan leverans får ske. Dubbelarbete, fördyring och kostnadsövervältring minskar avsevärt.

Olle Persson är arkivarie vid Regionarkivet, Region Uppsala där han bland annat ansvarar för depåverksamheten.

Olle Persson, Regionarkivet, Region Uppsala

Olle Persson, Regionarkivet, Region Uppsala