AVEC-digitalt

Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer vi att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle via AVEC-digitalt på Youtube. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema.

”INFORMATIONSFÖRVALTNING”

Fia Ewald, ”Vad är det viktigaste en arkivarie ska tänka på för att bli bra på informationssäkerhet?”
Det finns nära beröringspunkter mellan arkiv och informationssäkerhet men hur ser de beröringspunkterna egentligen ut? Och vilka skillnader finns mellan områdena? Rätt tillämpat kan informationssäkerhet vara ett stöd för arkivfrågorna men för att utnyttja denna möjlighet måste arkivarierna kunna en hel del om informationssäkerhet.

Fia Ewald, konsult inom informationssäkerhet och informationshantering.
» ”Vad är det viktigaste en arkivarie ska tänka på för att bli bra på informationssäkerhet?”

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson, ”Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv”
Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, bägge tidigare verksamma inom enhet för informationsförvaltning i Region Gävleborg, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Maria och Lisa har utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning som inkluderar tre funktioners perspektiv: registratur, informationssäkerhet/dataskydd och regionarkiv. Metoden är en del i ett större pågående arbete med att utveckla informationsförvaltning inom Region Gävleborg.

Maria Kallberg Khanahmadi, universitetslektor, Mittuniverssitetet, Fil. Dr i Data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Maria har tidigare varit verksam som arkivarie och sedermera som doktorand, forskare och pedagog i ämnet arkiv- och informationsvetenskap på Mittuniversitetet.

Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg, Enhet för informationsförvaltning, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud. Master inom Informatik med inriktning mot informationssystem och verksamhetsutveckling, och senare studier på avancerad nivå inom informationssäkerhet. Lisa har långvarig erfarenhet av dataskyddsfrågor på europeisk och nationell nivå.
» ”Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv”

Proscovia Svärd, ”The Role of Archives and Facts Resistance”
Proscovia Svärd är universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet. Som forskare är hon också knuten till University of South Africa i Pretoria, Department of Information Science. Hon har en doktorsexamen i Arkiv och Informationsvetenskap, University of Amsterdam, en Licentiat i Data och Systemvetenskap, en Magister och Fil. Kand. i Arkiv-och informationsvetenskap, Mittuniversitet, en Fil. Kand. i Media och informationsvetenskap, Uppsala universitet. Hon är författare till boken med titeln, “Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst e-Government Development”.

Föreläsningen fokuserar på offentliga informationssystem som genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Dessa informationssystem kan vara statliga arkivinstitution eller bibliotek. Vad är deras roll i en post-sannings era?
» ”The Role of Archives and Facts Resistance”

”KRIS OCH HOT”

David C Harvey, ”Cultural Heritage and Climate Change Relations”
David C Harvey is an associate professor in critical heritage studies at Aarhus University, Denmark, and an honorary professor of historical and cultural geography at the University of Exeter (United Kingdom). His work has focussed on the geographies of heritage, and he has contributed to some key heritage debates, including processual understandings of heritage, extending the temporal depth of heritage, the outlining of heritage-landscape and heritage-climate change relations and the opening up of hidden memories through oral history. His recent works include The Future of Heritage as Climates Change: Loss, Adaptation and Creativity (edited with Jim Perry, 2015), and Commemorative Spaces of the First World War: Historical Geography at the Centenary (edited with James Wallis, 2018). He is on the Editorial Board of The International Journal of Heritage Studies, and co-edits a Berghahn Book Series Exploration in Heritage Studies. In his spare time, David cycles a lot, plays a bit of football and struggles to learn Danish.
» ”Cultural Heritage and Climate Change Relations”

Tove Brattgård, ”Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”
Tove Brattgård är sedan fem år heltidsanställd i Försvarsmakten och trots att hon lovade sig själv att hon aldrig skulle prata ärendenummer och arkivförordningar är hon nu en administrativ resurs för att hjälpa till att hålla ordning på sina kollegor på cyberarenan, och trivs mycket bra i den rollen. Föredraget har kommit till med hjälp av kollegor och med fokus på det arbete med Cyber Threat Intelligence som hon håller på att utvecklas inom.
» ”Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”

Anastasia Pettersson, ”Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden”
Anastasia Pettersson är ordförande i Näringslivets Arkivvård, projektledare, författare och ansvarig utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006 samt jurymedlem i Årets Arkiv. Till vardags arbetar Anastasia som ansvarig för Arkiv & registratur på SKB.
» ”Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden”

Per Cullhed, ”Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning”
Per Cullhed är utvecklingsstrateg på Uppsala universitetsbibliotek. Han har tidigare arbetat som konservator och chef för kulturarvssamlingarna. I bevarandet av kulturarvssamlingar ingår att identifiera risker som har med bränder, översvämningar mm. att göra, förebygga dessa och veta hur man ska agera om något ändå inträffat. Per Cullhed delar med sig av erfarenheter från katastrofer i svenska och utländska arkiv och bibliotek samt riskinventering som arbetsmetod.
» ”Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning”