Ur programmet: Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier

Presentationen tar upp kommunala strategier för bevarande av det svenska kulturarvet. Fallstudien har fokus på kommuner i Östergötlands län, en rik kulturhistorisk region med ett intensivt samtida kulturliv. Anna Kharkina utnyttjar diskursanalys och begreppsanalays för att analysera officiella handlingar från kommunerna, i syfte att där finna underlag för att beskriva och problematisera deras officiella strategier för digitalisering.

Dokumenten som analyseras är allmänna handlingar. I dessa dokument definierar kommunerna själva sin inställning till bevarande av kulturarv, som en del av deras digitaliseringsstrategi. Vad definierar de som digitalt kulturarv? Det är av intresse att se hur den svåra frågan om bevarande av kulturarv hanteras i en digital tidsålder.

Anna Kharkina är forskare, kulturproducent, skribent och arkivarie. Åren 2002- 2007 arbetade hon aktivt med kulturprojekt och kulturutbyten i Östersjö-regionen med fokus på samtida fotografi och videokonst, i samarbete med AV-arkki, Filmform, Fotomuseet Sundsvall och fotofestivalen Backlight i Tammerfors. År 2013 doktorerade hon i historia (Stockholms universitet) med avhandlingen ”From kinship to global brand: the discourse on culture in Nordic cooperation after World War II”. Anna har även arbetat som forskare på Södertörns högskola, och som arkivarie på ArkDes, Täby kommun, och Stockholms stad.