SKL:s arbete med arkiv och e-arkiv

Sveriges Kommuner och Landsting har bland annat som uppdrag att stötta sina medlemmar med råd och stöd beträffande arkiv och e-arkiv. 
Under en föreläsning ges, förutom en rapport från aktiviteter under 2016, en översikt av SKL:s nuvarande och kommande arbete, som:
• Arbete med ett nytt ramavtal, Upphandling e arkiv hos SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)
• Webbutbildningar, vilka finns, behovsinventering
• Kravspecifikation (arkiv) vid upphandling av nya verksamhetssystem

Caspar Almalander är stadsarkivarie vid Eskilstuna stadsarkiv och har som uppdrag att bland annat införa ett e arkiv i hela kommunkoncernen. Sedan 2015 har Caspar även ett deltidsuppdrag vid SKL som nationell samordnare för e-arkiv. Åren 2008-2011 var han projektledare för Sambruks projekt Elektroniskt bevarande, ett nationellt projekt med 47 deltagande kommuner från hela landet. Mellan 2011-2014 var Caspar biträdande projektledare för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium (eARD).