Öppna data och PSI – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information

Riksarkivet har fått ett regeringsuppdrag att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. En del i arbetet blir att inspirera, motivera och stödja myndigheterna i arbetet med att öka informationens användbarhet och publicering genom oppnadata.se. Gemensamma metoder, tekniska resurser och öppna data kan skapa nya möjligheter till en kostnadseffektiv hantering och ökad tillgång till samhällsinformation som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt.

Enligt uppdraget ska Riksarkivet:
– samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar
– stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
– förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se
– ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt
– ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Sanja Halling är projektledare för öppna data och PSI på Riksarkivet. Tidigare har hon arbetat som utredare på Digisam, med frågor kring öppna och länkade data, standarder och format, digitalt bevarande och digitala infrastrukturer. Sanja har också arbetat med digitaliseringsfrågor på Riksarkivet och deltar i nätverk kring öppna data och digitaliseringsfrågor, såväl i Sverige som på en europeisk nivå.