Nytt och på gång från samrådsgruppen

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (numera SKR), som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna.

Enligt sin arbetsordning ska samrådsgruppen främja samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. Att ge råd och stöd, bevakning och initiativ till utveckling inom området är en stor del av uppdraget. Samrådsgruppen utarbetar råd om bevarande och gallring inom en rad kommunala områden. SKA publicerar andra vägledningar inom arkiv- och informationshanteringsområdet som finns att ta del av via hemsidan http://www.samradsgruppen.se/.

Ska består av nio ledamöter från respektive området, Riksarkiv, kommun och region. Huvudmännen utser sina ledamöter för en tid av tre år.

Representant från SKA informerar om vad som är på gång inom området.

Samradsgruppen

Samradsgruppen