Med informationsvärdering i fokus – arkivariens roll i formandet av det digitala kulturarvet

Elisabeth Klett har på uppdrag av Stockholms stadsarkiv forskat i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Våren 2019 försvarade hon sin licentiatavhandling ”Creating value in archives: Overcoming obstacles to digital records appraisal.”

Elisabeth talar utifrån sin avhandling om digital arkivbildning och informationsvärdering, om betydelsen av hur och när arkiven avgränsas. Arkiv bildar grunden för det dokumenterade digitaliserade samhället, och blir en central del av det digitala kulturarvet. Arkivarien ses här som en viktig part i de ställningstaganden som görs när beslut om gallring förbereds och stadfästs.
Avhandlingen är digitalt tillgänglig, t.ex här: https://stadsarkivet.stockholm.se/om-stadsarkivet/for-yrkesverksamma/forskning-och-avhandlingar/.

Elisabeth Klett, Stockholms stadsarkiv

Elisabeth Klett, Stockholms stadsarkiv