Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist presenterar Riksarkivets mognadsmodell som är ett verktyg för att hjälpa myndigheter att själva bedöma på vilken nivå av mognad som arkivverksamheten i organisationen befinner sig. Sofia arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten

Mätning av mognadsnivåer inom arkivbildning och arkivvård innebär att arkivverksamhetens uppbyggnad och förutsättningar bedöms i förhållande till krav i lagar, standarder och föreskrifter. Modellen är en metod att definiera mognadsnivån och prioritera åtgärder.
Den kan användas vid internkontroll eller för ett internt utvecklingsarbete.
Den publicerades i en första version 2015 och ompublicerades 2019 i en ny version, som presenteras vid i denna programpunkt.

Sofia Särdquist, Riksarkivet

Sofia Särdquist, Riksarkivet