Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor

Den dokumenthantering och arkivbildning som professionaliserades under 1900-talet var starkt kopplad till den rationaliseringsrörelse som utvecklades efter 1920 – en gren av vår scientific management. Metoder och tekniker som utvecklas för det digitaliserade samhället för vidare denna tradition, men med förnyat fokus på vad som en gång i tiden betraktades som ”förstadier” till arkivbildningen. Boken ”Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor” handlar om det nya paradigmet – nya aspekter på arkivteorin, begrepp och metoder för verksamhetsanalys, informationsförvaltningens praktiska funktioner. En nyckelfaktor i utvecklingen är att integrera ”dokumenthantering” och ”arkiv” med näraliggande funktioner som informationssäkerhet, arkitektur och systemförvaltning och att bygga ett professionellt ramverk för den nya tidens informationsförvaltare.

Tom Sahlén, fd Riksarkivet och Sundsvalls kommun, numera konsult i egen regi.