Hur Sydarkivera arbetar praktiskt inför leveranser

Magdalena Nordin och Anders Danielsson berättar om hur Sydarkivera på ett konkret och praktiskt sätt informationskartlägger och säkerhetsklassar aktuella informationsmängder hos sina medlemskommuner inför leveranser.

Genom att kartlägga information och handlingar får man kontroll över hur viktiga de är för verksamheten. Det blir också tydligt vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras. Informationskartläggning genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna på workshopar som genomförs vid ett par tillfällen i månaden. Kartläggningen visar även vilken information som bör skyddas ur ett säkerhetsperspektiv. Underlaget används för att ta fram informationsplaner (dokumenthanteringsplaner) och kan också användas till kravställningar vid upphandlingar och diskussioner med IT-funktionerna kring drift.

Anders Danielsson
Anders ansvarar för Sydarkiveras arbete med informationssäkerhet, dels internt men även med råd och stöd till medlemmarna. Ansvarar tillsammans med Magdalena för Sydarkiveras workshopar om informationskartläggning, deltar även på tillsynsbesök.

Magdalena Nordin
Magdalena ansvarar för råd- och stödfunktionen inom Sydarkivera. Hon ansvarar för arbetet med mallar för klassificeringstruktur VerkSAM Diarium samt mall för informationsplan VerkSAM Plan. Ansvarar tillsammans med Anders för arbetet kring informationskartläggning för verksamhetsområdena hos Sydarkiveras medlemmar. Ansvarar för tillsyn av medlemmarnas olika verksamheter.