Hur kan man göra datorer läskunniga? Om nyttan med automatisk handskriftsigenkänning

Per Cullhed är utvecklingsstrateg på Uppsala universitetsbibliotek. Han har tidigare arbetat som konservator och chef för kulturarvssamlingarna och arbetar nu med olika utvecklingsfrågor som rör omställningen från ett analogt till ett allt mer digitalt bibliotek. Där ingår frågor som digital publicering av äldre samlingar i den digitala plattformen Alvin www.alvin-portal.org och användningen av de digitala samlingarna. Våra arkiv består till mycket stor del av ett handskrivet material och hans föredrag kommer att handla om olika aspekter på överföringen från det analoga till det digitala och särskilt om det som kallas HTR eller handwritten text recognition.

Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek

Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek