e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet

Louise_HogbergStockholms stads e-arkiv har nu varit i bruk sedan 2010. Vi har haft tid att ta lärdom av våra misstag samt att utveckla och förbättra. Parallellt med att få in information i e-arkivet jobbar vi med att utveckla vår förvaltning.

Stadens e-strategi handlar till stor del om samverkan och enkel tillgång till information för användarnas bästa. Utifrån detta jobbar vi nu med att öka vår samverkan med stadens arkivarier. Vi fokuserar på samordning av sådant som i längden förenklar den digitala informationshanteringen, Processorienterad informationsredovisning, värdering av information och ett gemensamt dokument- och ärendehanterings system för staden med gemensamma standarder och arbetssätt.

Louise Högberg arbetar som arkivarie på Stockholms stadsarkiv på enheten för Tillsyn och rådgivning. Innan dess jobbade Louise som konsult på ett IT-företag med informationshanteringsfrågor, systemutveckling och systeminförande.