Att bevara folkbildningens digitala arkiv

Samuel Edquist och Jenny Jansson diskuterar problematiken kring folkbildningens digitala information, som i många fall riskerar att försvinna spårlöst. Hur ser nuläget ut, och vad behöver göras för att framtidens folkbildningsarkiv inte gapar tomma? Vilka praktiska tekniska och organisatoriska lösningar är lämpliga och/eller möjliga? Vad behöver göras av arkivbildarna själva och i vad mån kan arkivinstitutionerna bidra? Finns behov av samordning över hela folkbildningsfältet inklusive andra delar av den enskilda sektorn?

Samuel Edquist är docent i historia och universitetslektor i ABM-ämnen vid Uppsala universitet. Han utbildade sig till arkivarie på Stockholms universitet och har sedan själv undervisat i arkivvetenskap i Uppsala och på Södertörn. Som historiker har han forskat om nationalism, kulturarvsprocesser, folkrörelser och folkbildning, i böcker som ”Nyktra svenskar” (2001) och ”En folklig historia” (2009). Under 2017 utkommer boken ”The Capitalist State and the Construction of Civil Society 2017: Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870-1991”, samförfattad med historikerkollegan Anne Berg. På senare år har han också forskat om arkivfrågor. i ett nytt projekt som pågår till 2019 studerar han den ”etiska gallringens” historia i Sverige.

Jenny Jansson är forskare och arbetar vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Jansson har framförallt forskat om identitetsformering i den svenska fackföreningsrörelsen och folkbildning. Hon är för tillfället projektledare för projektet DigiFacket som bygger ett e-arkiv för internetgenererat material från svenska fackföreningar.