Arkivutbildning – för vem och för vad?

Idag finns fler arkivutbildningar än någonsin, på olika nivåer och med olika inriktning. Hur ska en student eller arbetsgivare veta vad de olika utbildningarna egentligen ger för kompetenser och färdigheter? Finns en kärnkompetens i yrket som alltid borde finnas med i utbildningarna eller kan en arkivarie se ut på olika sätt?

Seminariet modereras av Ann Hörsell, Krigsarkivare

Övriga deltagare:
Mikael Dahlin, Stockholms universitet
Örjan Simonson, Södertörns högskola
Anneli Sundqvist, Mittuniversitetet
Reine Rydén, Uppsala universitet

Ann_HorsellAnn Hörsell är sedan 2012 chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet och har tidigare bland annat varit arkivråd och chef för Avdelningen för enskilda arkiv vid Riksarkivet, chef för Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarieämbetet och landstingsarkivarie i Norrbotten. Hon disputerade i historia 1983 vid Uppsala universitet och har studerat arkivvetenskap i Stockholm. Under 1990-talet och början av 2000-talet var hon engagerad som lärare vid arkivutbildningen vid Stockholms universitet och ingick också i Arkivutredningens tekniska expertgrupp. Åren 2007-2008 deltog hon i Högskoleverkets utvärdering av de arkivvetenskapliga utbildningarna.

 

 

 

Mikael_DahlinMikael Dahlin är lärare i arkivvetenskap på Stockholms universitet sedan drygt tio år tillbaka och är dessutom verksam som verksarkivarie på Åklagarmyndigheten.

 

 

 

 

 

Orjan_SimonsonÖrjan Simonson, född 1964, docent och lektor i historia med arkivvetenskaplig inriktning och ämnesansvarig för arkivvetenskap vid Södertörns högskola sedan 2010. Simonson har tagit sin forskarutbildning i historia vid Uppsala universitet och arkivvetarutbildning vid Mittuniversitetet. Han har tidigare undervisat i historia vid Uppsala och Stockholms universitet, högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, arbetat som antikvarie vid Upplandsmuseet och som arkivarie vid Skinnskattebergs kommunarkiv. Som forskare har Simonson med förkärlek utnyttjat arkivhandlingar från 1600- och 1700-talets länsstyrelser, kyrkoarkiv och häradsrättsarkiv.”

 

 

 

Anneli_Sundqvist

Anneli Sundqvist, fil dr, universitetslektor i Arkiv- och informationsvetenskap och medlem i forskargruppen CEDIF (Centrum för digital informationsförvaltning). Hon har arbetat med arkivutbildning vid Mittuniversitetet sedan 1994 (då Mitthögskolan) och har bl a varit med om att bygga upp utbildningen på magister- och doktorsnivå och att utveckla en utbildning speciellt riktad mot registratorer. Hon undervisar framför allt om arkivteori, arkivredovisning, klassificering samt vetenskaplig teori och metod. Anneli disputerade 2009 på avhandlingen ”Search processes, user behaviour and archival representation systems”. Hennes forskningsintressen rör i första hand teori- och begreppsutveckling och arkivinformationens representationsformer.

 

 

Reine_RydénReine Rydén är docent i historia och sedan 2009 universitetslektor i arkivvetenskap vid institutionen för ABM i Uppsala. Han har även arbetat som arkivarie vid Landsarkivet i Uppsala.