Arkivering av sociala medier, från aktivism till allmänna handlingar – tankar om varför och exempel på hur

Vilka metoder och verktyg finns för att arkivera sociala medier? Vilka olika initiativ har gjorts och vilket bevarandevärde har egentligen denna information?

Andreas Segerberg är arkivarie vid Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arbetar primärt med bevarandestrategier och utveckling av system för bevarande men är också med som kravställare på Västra Götalandsregionens respektive Göteborgs Stads mellanlagringstjänster. Utöver arbetet på Regionarkivet undervisar Andreas i digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen ”Arkivarier i Sverige”.