Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Peter Mannerhagen jobbar på Inera som Enterprisearkitekt med fokus på kommunal sektor.

En framgångsrik digitalisering har sin grund i en bra IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur. Inom kommunal sektor råder det brist på arkitekter vilket leder till att digitaliseringen går olika fort över landet. Inom Arkitekturgemenskapen jobbar vi tillsammans över organisationsgränserna för att ta fram arkitekturer som kan återanvändas hos de kommuner som vill. Arbetsgrupperna utgår från ett gemensamt arkitekturramverk som bygger på standarder och vedertagen praxis som exempelvis Togaf, ISO 42010, ISO 42020, Klassa m.fl. Resultat från arbetsgrupperna granskas av hela gemenskapen innan det publiceras öppet på internet i vårt gemensamma arkitekturbibliotek. I biblioteket så är alla arkitekturer satta i ett sammanhang där spårbarhet och beroenden blir tydliga. Möjligheten att utgå från en gemensam grund ökar hela tiden.

Peter Mannerhagen, Inera

Peter Mannerhagen, Inera