Är samverkan modellen? – Samlade erfarenheter från de regionala enskilda arkiven som ingår i den så kallade Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 av Kulturdepartementet med målet att ge den regionala nivån ökat självbestämmande kring sina prioriteringar och förutsättningar. Ambitionen i satsningen var att regionerna i samråd med kommunerna, civilsamhället och kulturskapare tar fram kulturplaner som bildar underlag för statens beslut om medfinansiering. Sju verksamhetsområden ingår i modellen varav regional enskild arkivverksamhet är ett. Nu frågar sig Anna Ketola, som verksamhetsansvarig vid Skånes Arkivförbund som är ett av alla regionala enskilda arkiv i landet, om Kultursamverkansmodellen gjort någon skillnad för regional enskild arkivverksamhet. Har den hjälpt verksamheterna eller möjligen stjälpt i någon väsentlig del? Har modellen medfört ökat samarbete och samverkan i någon riktning sedan den infördes?

Anna Ketola, Skånes Arkivförbund

Anna Ketola, Skånes Arkivförbund